Disable Preloader

Kişisel Verilerin Kullanımı (KVKK)

ÖZEL İSTANBUL BÖLGE HASTANESİ (SANCAKTEPE) HASTA İLETİŞİM İZİN FORMU

‘’İletişim İzni’’ni okuyarak onay kodunu tarafımızla paylaşmanızla, bizimle paylaşılmasına rıza göstermiş olduğunuz kişisel verilerinizin, Şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin sağlanması, hastalığınızla ilgili olarak, sağlık kuruluşundaki gelişmeler, yeni uygulanan tedavi yöntemleri ve hastalara yönelik toplantılarımız konularında,

  • Tarafınıza çeşitli avantajların sağlanıp sunulabilmesi ve kişisel olarak size uygun reklam, tanıtım, pazarlama, etkinlik yönetimi, bilgilendirme, promosyon, kampanya bildirimi, müşteri ilişkileri yönetimi,
  • Dijital ve/veya diğer mecralarda reklam ve/veya tanıtım ve/veya pazarlama aktivitelerinin tasarlanması ve/veya icrası,
  • Kurumsal iletişim faaliyetlerinin, müşteri ilişki yönetimi süreçlerinin planlanması ve/veya icrası,
  • Anket ve müşteri memnuniyeti araştırmaları, için, yukarıda belirtilen amaçlar doğrultusunda her türlü elektronik iletişim yapılması ve diğer iletişim mesajlarının gönderilmesi için, Özel Sancaktepe Bölge Hastanesi tarafından toplanmasına, kaydedilmesine, işlenmesine, saklanmasına, kullanılmasına ve aynı amaçlara yönelik olarak Özel Sancaktepe Bölge Hastanesi iştirakleri ve bağlı ortakları ve hissedarları ile mevzuat hükümlerinin izin verdiği kurum ve kuruluşlara aktarılmasına/paylaşılmasına izin vermiş bulunmaktasınız.

Bu bilgiler sadece size sağlanacak hizmetlerin kusursuz sunulabilmesi, olası gönderilerinizin sağlıklı şekilde teslim edilmesi, telefon, sms ve/veya e-posta yoluyla bildirimlerimizin zamanında ulaştırılabilmesi amacıyla, yalnızca ihtiyaç durumunda ve gerekli ölçüde kullanılacaktır.

İletişim izninizi geri almak için dilediğiniz zaman [email protected] adresine e-posta gönderebilir ya da size gönderilen iletilerde yer alan çıkış linkine tıklayabilirsiniz. Onay vermek için size gönderilen iletide yer alan onay kodunu paylaşabilirsiniz.

Kişisel Verilerin Korunması Mevzuatı Uyarınca Genel Aydınlatma Metni

1. Veri sorumlusunun kimliği Özel Sancaktepe Bölge Hastanesi (“Bölge Hastanesi” veya “Hastane”) olarak, kişisel verilerinizin güvenliği ve gizli tutulması hususunda azami hassasiyet göstermekteyiz. Bu bilinçle 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) nezdinde veri sorumlusu sıfatıyla elde ettiğimiz kişisel verilere ilişkin olarak Kanun’a uygun hareket edebilmemizi teminen aydınlatma yükümlülüğü kapsamında aşağıdaki hususları bilgilerinize sunuyoruz.

2. Kişisel verilerin hangi amaçla işleneceği Sancaktepe Bölge Hastanesi tarafından sunulan hizmet ya da ticari faaliyete ilişkin olarak değişkenlik gösterebilmekle beraber, Hastanemizin ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması, Hastanemiz faaliyetlerinin ve iş süreçlerinin yürütülmesi, geliştirilmesi ve taleplerin karşılanması, kanuni yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi, Hastane inceleme, soruşturma, raporlama, iç kontrol ve denetim faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi, mevzuata ve Hastanemiz politika ve prosedürlerine uyum sağlanması, bilgi ve veri güvenliğinin temini, bilgi sistemlerinin sürekliliğinin sağlanması, eğitim, seminer ve etkinlik vb. organizasyonların gerçekleştirilmesi, Hastanemizin ziyaret edilmesi halinde güvenliğin tesisi amacıyla kamera kayıtlarının alınması ve ziyaretçi giriş çıkışlarının takibine yönelik gerekli kayıt işlemlerinin yürütülmesi, Hastanemiz internet ağına bağlanılması halinde 5651 sayılı kanun gereğince elektronik ortamda oluşan log kayıtlarının tutulması amaçlarıyla sınırlı olmak üzere kimlik (özel nitelikli kişisel verilerden olup din ve sağlık verisi de dolaylı olarak kimlik veya ehliyet suretinden gelebilmektedir.), iletişim ve görsel verileriniz, dijital iz verileriniz işlenebilmektedir. Ayrıca, kişisel verileriniz Sancaktepe Bölge Hastanesi’ne veya Bölge Hastanesi grup şirketlerine ait fiziki arşivler ve bilişim sistemlerine nakledilerek, hem dijital ortamda hem de fiziki ortamda muhafaza altında tutulabilecektir.

3. Kişisel Verilerin Aktarılması Kişisel verileriniz, işbu Aydınlatma Metni’nin 2. maddesinde açıklanan amaçlarla, aktarılmasını gerektiren sebebe bağlı ve bu sebeple sınırlı olmak kaydıyla; Kanun ve ilgili düzenlemeler kapsamında; talep edilmesi halinde kolluk vb. resmi kurumlara, Hastanemizin hizmetlerinden faydalandığı ilgili Sancaktepe Bölge Hastanesi grup şirketlerine ve yurt dışında bulunan bilgi teknolojileri hizmeti sağlayıcılarına, denetim şirketlerine vb. işbirliği içinde bulunulan firmalara aktarılabilecektir.

4. Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi Kişisel verileriniz, yukarıda belirtilen amaçlarla, Kanun’da öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve Kanun’un 5. maddesinde belirtilen kanunlarda öngörülmesi, veri sorumlusunun 2 hukuki yükümlülüğü ve ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla Hastanemiz meşru menfaati hukuki sebeplerine dayalı ve bu sebeplerle sınırlı olarak; tarafınızdan bizzat sözlü ya da yazılı olarak iletilen bilgilerden, tarafınızca iletilen kimlik belgeniz üzerinden, Hastanemizde bulunan kapalı devre kamera kayıt sistemleri vasıtasıyla, otomatik veya otomatik olmayan yöntemlerle toplanabilmektedir.

5. Kişisel Verilerin Korunmasına Yönelik Haklarınız Kanun kapsamında; kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme, kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme, kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesine ve/veya kişisel verilerin silinmesine veya yok edilmesine ilişkin işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, işlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle işlenmesi durumunda aleyhe bir sonucun ortaya çıkması ihtimalinde itiraz etme, kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğranılması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz. Kanun kapsamında, kişisel verilerinizle ilgili başvurularınızı linkindeki form ile aşağıda belirtilen kanallardan birini kullanarak;Orhangazi Cad. No:34 Sancaktepe / İstanbul adresinde kimlik teyidinizin yapılması sağlanarak bizzat; veya Hastanemiz; Orhangazi Cad. No:34 Sancaktepe / İstanbul posta adresine; Güvenli elektronik veya mobil imzanız ile Hastanemizin [email protected] adresine veya Kimlik teyidinizin yapılmasısağlanarak, Kanun ve ilgili mevzuatta belirtilen diğer usuller ile tarafımıza iletebilirsiniz. Hastanemiz, Kanunu’nun 13. maddesine uygun olarak, başvuru taleplerini, talebin niteliğine göre ve en geç 30 (otuz) gün içinde sonuçlandıracaktır. İşlemin maliyet gerektirmesi halinde, Kişisel Verilerin Korunması Kurulu tarafından belirlenen tarife uygulanacaktır. Talebin reddedilmesi halinde, red nedeni/nedenleri yazılı olarak veya elektronik ortamda gerekçelendirilecektir. Başvuru taleplerinin değerlendirme sürecine ilişkin detaylı bilgiyi http://www.sancaktepebolgehastanesi.com/ adresi üzerinden ulaşabileceğiniz Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası’nda bulabilirsiniz.